CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Các Điều khoản và Điều kiện Kinh doanh dành cho Người tiêu dùng sau đây quy định các quyền và nghĩa vụ của các bên đối với các thỏa thuận được ký kết thông qua trang web bitcar.store và sẽ được áp dụng khi bạn truy cập Trang web và/hoặc đặt hàng để mua bất kỳ thảm ô tô tùy chỉnh nào hoặc các sản phẩm khác. sản phẩm được liệt kê trên Trang web.

Bằng cách truy cập Trang web hoặc đặt hàng, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các Điều khoản này và bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các Điều khoản này.

Các Điều khoản này là một phần không thể tách rời của bất kỳ đơn đặt hàng nào được đặt qua Trang web mà chúng tôi chấp nhận để bạn mua thảm ô tô đặt làm riêng từ chúng tôi.

Các Điều khoản này sẽ chỉ được áp dụng cho người tiêu dùng. Vì mục đích của các Điều khoản này, người tiêu dùng là một cá nhân hành động với tư cách cá nhân của mình và duyệt Trang web và/hoặc đặt hàng để mua sản phẩm.