PHẦN 1: CHÚNG TÔI LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN CỦA BẠN?

Thông báo bảo vệ dữ liệu này (“Thông báo”) đặt ra cơ sở mà Bitcarstore có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng của chúng tôi theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân (“PDPA”). Thông báo này áp dụng cho dữ liệu cá nhân do chúng tôi sở hữu hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi, bao gồm cả dữ liệu cá nhân thuộc quyền sở hữu của các tổ chức mà chúng tôi đã tham gia thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích của chúng tôi.

Khi bạn mua thứ gì đó từ cửa hàng của chúng tôi, như một phần của quy trình mua và bán, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi như tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn.

Khi bạn duyệt qua cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi cũng tự động nhận địa chỉ giao thức internet (IP) của máy tính của bạn để cung cấp cho chúng tôi thông tin giúp chúng tôi tìm hiểu về trình duyệt và hệ điều hành của bạn.

Tiếp thị qua email (nếu có): Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn email về cửa hàng, sản phẩm mới và các cập nhật khác của chúng tôi.